Ana Sayfa . Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Marin-Survey-Senegal-300x198 Hizmetlerimiz

FALİYET ALANLARIMIZ

KİMYASAL DANIŞMANLIK

Kimyasal ürünler hakkında ihtiyaç olduğu takdirde şirketimiz bünyesinde bulunan uzman kimyasal sörveylerimiz tanker firmalarına ve diğer kimya şirketlerine danışmanlık hizmeti vermektedir.

KİMYASAL SURVEYLERİ

Yükleme öncesi ve sonrası numunelerin alınması miktarın tespit edilmesi raporunun hazırlanması.
Yüklemeden önce veya sonra kara tanklarının ölçülerek raporlarının hazır hale getirilmesi.
Kimyasal ürün tahliyesinde gemide bulunan ürün miktarının tahliye den önce tespiti ve numunelerinin alınarak analizlerinin yapılması.
Kargo kimyasal ürün de herhangi eksiklik varise Gemi kaptanlığına Gerekli protestoların ve tutanakların imzalatılması.
Tahliye sonunda tankların boş kontrolü yapılarak BOŞ TANK sertifikalarının verilmesi.
LPG gemilerinde yükten yüke geçişlerde tecrübe sahibi deneyimli personelimizle;

 • Gazı Gaz ile Temizleme ve PÖRÇ işlemlerinin yaptırılması.
 • Bu işlemler ile ilgili her türlü evrakın hazırlanması ve kontrolü.
 • Ölçümlerinin son teknoloji ürünü cihazlar ile yapılıp bunların rapor haline getirilmesi.
 • Banka evrak ve dokümanlarının hazırlanması. Çelik kargo yüklemesi öncesi gemi ambar kapak ve ambarların yüke uygunluğunun kontrolü, gerekirse veya istenirse ambar kapaklarına ultrasonic sızdırmazlık testlerinin yapılması, karşılaşılan olumsuzluklar konusunda gemi kaptanına tavsiyelerde bulunulması ve bu olumsuzlukların giderilmesinin takibi.

PRE LOADING VE HATCHCOVER SURVEYLERI

Eğer mümkünse yüklenecek kargonun yükleme öncesi istif edildiği fabrika veya depo sahasında durumunun kontrolü, varsa hasarlı kargoların yenileri ile değiştirilmesi konusunda yükleyiciye telkinde bulunulması.
Yükleme süresince kargoyu takip etme ve varsa bir discrepancies tespiti ve mümkünse değiştirilmesini sağlaması, değiştirilemiyorsa günlük discrepancies liste düzenleyip kaptan ile imza altına alması ve finalde discrepancieslere uygun mates receiptlere veya konşimentolara uygun miktarlarda remark olarak düşülmesi.
Yükleme süresince istifin uygunluğunun kontrolü, danneclerin yeterliliği ve lashingin kontrolü yapılarak, yükleme sonunda yeterli fotoğraf, evrak ve bilgilerle rapor tazmini şeklinde yapılmaktadır.

TALLY SURVEYS

Yükleme ve boşaltma operasyonlarında tecrübeli bir surveyor liderliğinde posta başına birer tallyman ve kantar gözetimi ile birlikte puantaj yapılmakta ve sonunda kantar tikeleri, günlük puantaj raporlar ve diğer kargo evrakları ile birlikte rapor tanzimi yapılmaktadır.

KARGO TAHLİYE SURVEYİ

Tahliyesi yapılacak kargonun tahliye öncesi gemi ambarlarındaki istifi ve kondisyonunun tespiti, tahliyesinin nezareti ve istenirse kantar gözetiminin yapılması varsa hasarların tespiti.

CARGO DAMAGE SURVEY

Hasarlı kargonun tam tespiti, hasarın nedeninin araştırılması, hasar miktar tespiti, hasar değerinin tespiti, varsa manipülasyon şekli araştırması, maliyetleri, varsa tamir veya 2 . el piyasa değer araştırması.

Kargo Gözetim hizmetleri. Ticaret herzaman dinamiktir.Mp International Inspection ticari hayatınızın başarısı için sizin yanınız da dır.

LASHING

Gemi ambarları içinde, kamyon üzerinde veya konteynır içinde yapılan lashing ve kullanılan lashing malzemesinin kontrolü varsa uygunsuzluk tespiti ve düzeltilmesi için tavsiyelerde bulunulması ve uygun bir lashing yapılırsa ‘Lashing Approval Certificate’ verilmesi.

CARGO SHORTAGE INVESTIGATION

Bulk, liquid veya paketli kargolarda iddia edilen eksikliğin gerçekliğinin araştırılması, ölçüm araçlarının kontrolü, tahliye veya yükleme esnasında muhtemel kargo kayıplarının tespiti.

SHIP AND SHORE INSTALATION DAMAGE SURVEY

Çatışmalar ve çarpmalar sonucunda gemilerde oluşan hasarların neden, miktar mahiyetlerinin tespiti tamirler için tavsiyeler verilmesi ve hasar tamir maliyetlerinin çıkarılması, tamirlerin takibi.
Kıyı tesislerinde iskele, çelik kazık, usturmaça, elektrik ve su hatları hasar tespitleri, dalgıç tespiti yaptırılması, tamir veya yenileme maliyeti çıkarılması, hasar nedeninin araştırılması, yenileme ve tamirlerin takibi.

SHIP CONDITION & LOSS PREVENTION SURVEY

Teknelere p&ı kulüp, sigorta şirketleri, kiracı veya armatör şirketlerinin talepleri ile p&ı kulüp, sigorta şirketleri veya kendi formumuzu kullanarak ship condition suvey yapılır, eksiklikler tespit edilir, giderilme yöntemleri ile ilgili tavsiyeler verilir ve yeterli sayıda fotoğrafla birlikte rapor yapılır.
Yapılan surveylerde istenirse bulunan eksikliklerinin risk analizleri yapılarak loss prevention survey raporu hazırlanır.
İstenirse geminin yaşı, kondisyonu ve piyasası göz önünde bulundurularak değer tespiti yapılır.

YACHT SURVEY

Yat hasar surveyleri, yat hasar sebep ve mahiyetinin tespiti, maliyetinin çıkarılması, tamir ve yenilemelerinin takibi.
İstenirse yat kondisyon ve değer tespit surveylerinin yapılarak rapor tanzimi.

HATCH SEALING & UNSEALING SURVEY

Gemi ambar kapak ve diğer girişlerinin mühürlenmesi, mühürlü ise mühürlerinin kırılması ve hatch sealing veya unsealing certificate düzenlenmesi.

BROKEN STOWAGE VE STOWAGE FACTOR CALCULATION

İstenirse yükleme öncesi ambar içi ölçümlerin yapılması, ambarlara yüklenecek maksimum kargo miktarının hesaplanması.
Yüklemesi yapılmış istiflerde boş kısım ölçümleri ve kaybedilen hacim hesabının yapılması.
Yüklenmiş ve/veya yüklenecek kargoların istif faktörlerinin tespiti.

DRAFT SURVEY

Alıcı, satıcı, P & I kulüp veya armatör adına uluslar arası normlara uygun yöntemlerle yük miktarı tayini.

LİKİT KARGO KONTAMİNASYONU

Likit kargolardaki kontaminasyon iddialarının araştırılması, sahil ve gemi tanklarının sahil ve gemi kargo hatlarının, sahil ve gemi kargo pompalarının kontrolü, kargolardan numune alınması, numunelere bağımsız laboratuarlarda analiz yaptırılıp orijinal spesifikasyonlarla karşılaştırılması, varsa manipülasyon şeklinin tespiti, maliyet hesabının yapılması.

NUMUNE ALIMI

Likit, dökme ve paketli kargolardan uluslar arası kurallara göre uygun şekilde numune alımı ve uygun koşullarda saklanması.

KONTEYNER HASAR VE KONDİSYON SURVEYİ

Konteynerlerdeki hasarların tespiti, hasar nedeninin araştırılması, tamir yöntemi tespiti ve tamir maliyeti çıkarılması.
Konteynerlere kondisyon, kiraya giriş ve kiradan çıkış sörveylerinin yapılması.

BUNKER SURVEY

Kira giriş ve çıkışlarında veya anlaşmazlık durumlarında veya armatör veya kiracı isteği ile gemide bulunan fuel oil, disel oil ve lub oil miktarlarının tespiti, bunker survey sertifikasının düzenlenmesi.
Söküm maksatlı gelen gemilerde bulunan diseloil , L.oil , Ciylendr oil , Fuiloil ve benzeri kimyasal tehlikeli atık statüsüne giren ürünlerin gemide tesbiti ve raporlanması.
Gemi baştan kara edildikten sonra gemide tesbiti yapılan kimyasal tehlikeli atıkstatüsündeki ürünlerin kara tanklarına tahliyesine başlamadan önce söküm sahalarında bulunan kara tanklarının Boş kontrolleri yapılarak Boş tank sertifikalarının verilmesi.
Gemi baştan kara edildikten sonra gemide tesbiti yapılan kimyasal tehlikeli atıkstatüsündeki ürünlerin kara tanklarına tahliyesine nezaret ederek gemide bulunan kimyasal tehlikeli atık statüsündeki ürünlerin miktar tesbitini yaparak raporlanması.
Kimyasal tehlikeli atık statüsündeki ürünler kara tanklarına tahliye edildikten sonra gemide bulunan tankların boş kontrolleri yapılarak boş tank sertifikasının verilmesi.
Söküm sahasında bulunan kara tanklarına kimyasal tehlikeli atık statüsündeki ürünler transfer olduktan sonra gümrük muhafaza memurları tarafından yapılacak olan tank mühürlemesine nezaret eder.

ON HIRE, OFF HIRE SURVEYLERİ

Kiracı, armatör veya üçüncü şahısların isteği ile geminin kiraya girişinde, kiradan çıkışında durumunun tespiti.

STEEL SCRAP SURVEY

Hurdalarda kalite ve miktar tespiti, kantar gözetiminin yapılması.

SEA POLLUTION SURVEY

Deniz kirliliği iddiası sonrası, geminin deniz kirliliği ile mücadele prosedürlerinin ve ekipmanlarının kontrolü, iddianın araştırılması, numune alınması ve deniz kirliliği olduğu iddia edilen yerlerdeki deniz durumunun tespiti.

Gemi Sörveyi

 • Katı Dökme Yükler Gözetimi
 • Gemi Kira Giriş / Çıkış Durumu Gözetimi (On Hire / On Hire Condition Survey)
 • Bunker Miktar ve Teslimat Gözetimi (Gemi Yakıt Ölçümleri)
 • Mühürleme – Mühür Sökme Sökme Takma Gözetimi
 • Konteyner Gözetimi (Konteyner Durum Kontrolleri, Konteyner Temizliği ve Tahliye ve Dolumu)
 • Gemi Ambar Kapakları Sızdırmazlık Testi (Ultrasonik veya Su testi – Hose Test Yönetimi)
 • İstif Kapasite ve Ambar Boşluk Kontrollerinin Yapılması
 • Gemi Ambar Temizlik Kontrolleri Gözetimi
 • Puantaj, Tali ve Kantar Gözetimi
 • Deniz, Kara, Demir yolu Nakil Araçları ve Bu Araçların Nakil İstasyonları / Stok Sahaları Gözetimi
 • Gemi Draft
iso2-1 Hizmetlerimiz
OHSAS 18001:2007
iso2-1-e1574292663177 Hizmetlerimiz
ISO 9001.2015
iso2-1 Hizmetlerimiz
ISO 14001:2004
iso2-1 Hizmetlerimiz
ISO 22000:2005
iso2-1 Hizmetlerimiz
ISO 27001.2013
iso2-1 Hizmetlerimiz
ISO 31000.2009