Ana Sayfa . Storage Monitoring Agreements

Storage Monitoring Agreements

SMA

STORAGE MONITORING AGREEMENTS

STOK GÖZETİM ANLAŞMALARI
SMA (STORAGE MONITORING  AGREEMENTS)

 • SMA’in CMA’den farklı olarak stok Bankaların belirlediği peryotlarda gözetim, kontrol ve denetime tabi tutulur. SMA sistemi uygulama kolaylığı ve maliyet açısından daha çok tercih edilmektedir.
 • SMA, Genellikle zaten koruma altında olan stoklara uygulanır. SMA, bu anlamda Gümrüklü alanlarda oldukça yoğun uygulanmaktadır. Zaten Gümrük İdaresinin koruması altında bulunan Gümrüklü Alanlarda (Bonded Warehouses) bulunan emtiaya uygulanan SMA Sistemi aynı zamanda firmaların mevcut stok alanlarında da uygulanabilmektedir. Bu durumda Banka sadece Firmanın belirli peryotlarda stoklarının devamlı mevcudiyetine istinaden de kredi oluşturabilmektedir. Bunu Faber sözkonusu peryotlarda stok mevcudiyetini bankaya hem görsel hem de rakamsal raporlar (Günlük, haftalık vs) ile teyit eder.
 • Stok Gözetiminde daha önce belirlenmiş anlaşma koşullarına gore Stok Gözetmeni (MP), Banka’nın belirlediği peryotlarda Kredilerin teminatını oluşturan rehinli Emtianın sayımı, durumunun hakkında bilgi vermesi ve raporlanmasından sorumludur.
 • Emtianın fiziksel kontrol, depolama işlerinin teknik ve güvenlik durumlarının MP iç standartlarına göre sağlanması ve düzenlenmesi ile elde edilir.
 • Stok Gözetim Sözleşmesi 3 taraflı bir anlaşmadır. Finansmanı Sağlayan (Rehin alan Banka), Rehin Veren (Borçlu) ve Stok Gözetmeni (MP) arasında 3lü bir anlaşmadır. (Bu tür sözleşme örneklerini firmamızı arayarak tedarik edebilirsiniz). SMA Sözleşmelerinde CMA’den farklı olarak Faber’in stok gözetiminin hangi sürelerde yapacağı belirtilmektedir.
 • Bu anlaşmalar stoklu ithalat ve ihracat faaliyetlerinde bulunan ve A veya B Tipi Gümrüklü Stok Alanlarına sahip firmalar için idealdir.
 • SMA’in Firmalara sağladığı bir diğer avantaj da henüz Millileştirilmemiş emtiayı gümrüklü alandan peyder pey çekme imkanına da sahip olmaktadırlar.
Risk Belirleme
 •  CMA CMA, Sektörü yakından takip ederek Finans Kurumunu ani değişikliklerden haberdar ederek Kurumun risklerini azaltır.
 • CMA uzun vadeye yayılarak fınansal yükü de bölmüş olur.
Risk Ölçme
 • Teminat Yönetimi, risk mekanizmalarını hafifleten, Uluslararası Basel II Sermaye Uzlaşısı tarafından da tanınıyor ve Avrupa Bankalarınca da çok yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Depolama
 • Depolama faliyetlerinin yasal kontrolü depo sahibi ile yapılan kira kontratının uygulanması ile güvence altına alınır.
Üretim
 • Örnek alma, analiz ve stokta bulunan emtianın sigortalanması gibi ek hizmetler isteğe bağlı olarak sağlanabilir.
Raporlama
 • MP günlük emtianın durum stok raporlarıyla detaylı ve güvenilir bir şekilde anında görüntü sağlar.
Risk Kontrolü

Tapuda şerh edilen kira sözleşmesi dolayısıyla rehinli emtia üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez.

Emtia ve Risk Kontrolü
 • CMA anlaşmalarında, Banka ile olan şartlar yerine getirilene kadar MP emtianın sahibi gibi davranır; Emtianın depoya teslimi, satışı, ihracatı, gerekli tüm aktiviteler, prosedürler çerçevesinde yerine getirir. Yani,  Rehinli stok alanından çıkış ve satışlar ancak Banka’nın Faber’e vereceği “Release Instruction” Serbest Bırakma Talimatı ile gerçekleştirilebilir. Ve bu tür stok hareketlerini aynı günün raporunda Banka’ya bildirilir.
 • CMA anlaşmalarında emtiayı en iyi standartlarda muhafaza eder ve koruruz, mal sahibinden yeri kiralayarak hukuksal bağımsızlığımızı da sağlamış bulunuyoruz.
 • Stok görüntüleme ve stok hareketleri günlük raporlamalarla tamamen kontrol altında tutarak rehinli emtia takibinde tüm operasyonel risklerinizi minimize eder ve kredi karşılığı teminat Yeddiemin sıfatıyla Faber’in kontrolü ve koruması altında kalır..
 • CMA, stok kontrol ve garantili koruma faaliyetleriyle Bankalara operasyonel risklerini azaltma ve karlılığı arttırma çözümleri sağlar. Biz, rehinli stok alanlarından yüklenen ve stoklanan emtianın  miktar  ve kalite bakımından sözleşmelere uygunluğunu gözetleriz.
 • MP’in gözetim raporları Uluslararası Finans Komitelerince ve Sanayi Kurumlarınca tanınmaktadır. Bizim hizmetlerimiz, global olarak dökme veya ambalajlı olan dayanıklı emtiaların üretim ve satışını yapan, aynı zamanda operasyonlarını arttırmak için finans sağlamak isteyen üreticiler tarafından oldukça benimsenmektedir.
 • MP, rehinli stokları daimi malik bilinci ve sorumluluğuyla kontrol ve koruma altında tutar. Yeni rehin kapsamına alınacak emtia teslimatlarında uygun kalitedeki emtianın tonajını doğru belirleyerek finansal kayıplarınızı önler.
Müşterilerimizin Kazançları
 • Borçlu ve Teminat sistemleri izleme ve kontrol altındadır.
 • İzleme ve kontrol riski azaltır.
 • Rehin Yöneticisi, Bankanın Kredi riskini  azaltır ve performans riskine indirger.
 • Olağan on-line haber akışını düzenli peryotlarla sağlar.
 • Rehin Yöneticisinin erken uyarıları sayesinde hatalar önlenir.
 • Teknik ve Endüstriyel expertiz  bilgilendirme hizmeti sunar.
 • Rehin Yöneticisinin raporlama sistemi, güvenilir ve geçerli sertifikasyon orjinalliği özelliğini taşır.
Kontrol ve Muhafaza
 • Depo sayım uzmanları, anında malların en güncel hallerini tespit ederler.
 • Malların sayımı, teslim alınması,
 • Gözetleme,
 • Emtia fiziki durumu ve dış görünüşünün denetimi ve  raporlanması,
 • Emtianın Bağ, rulo, vs detaylarının sayımı ve ölçümü,
 • Denetleme Tutanağıyla emtianın ağırlığının (tonaj) tespit  edilmesi,
 • Liman Kantarı ile kamyonların, ve vagonların üzerindeki emtianın ağırlıklarının tespit edilmesi,
 • Emtia tespitleri ve hareketlerinin Günlük Raporlara ve nihayi onaylı belgelere aktarılması.